datum: 08.12.2016

kategorija: Novice

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe TEKSTINA, Tekstilna industrija Ajdovščina industrija, d.d. (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje:

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o. (nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 06.12.2016 v časniku Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil poslovodstvu ciljne družbe posredovan dne 06.12.2016.

1. Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v Prevzemni ponudbi in Prospektu za odkup delnic družbe TEKSTINA, Tekstilna industrija Ajdovščina industrija, d.d. ter informacij, ki jih je prevzemnik posredoval, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe, saj ji prevzem zagotavlja finančne temelje za poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter zagotavlja dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Uprava ocenjuje, da bo prevzem družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato tudi uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih.

2. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe. Direktor Tekstine d.d. Simeon Špruk je tudi direktor družbe prevzemnika. Poleg navedenega ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovne pravice iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik.

4. Direktor Tekstine Simeon Špruk je direktor družbe prevzemnika. Prevzemnik je v času objave prevzemne ponudbe imetnik 824.540 delnic z oznako TEAG.

Poslovodstvo ciljne družbe nima v lasti delnic ciljne družbe z oznako TEAG.

5. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2015 in je dostopno na spletni strani www.ajpes.si; Zadnja knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2015 znašala 4,83 EUR (Vir: Tekstina d.d. Revidirano letno poročilo 2015). Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev.

Ajdovščina, 08.12.2016

Uprava
Simeon Špruk